HÅLLBARHET

VÅR VISION

Som familjekoncern föredrar HAMELIN att arbeta långsiktigt istället för att fokusera på kortsiktig vinst.    
Vi tror på mänsklig potential och är angelägna om att främja talang och kompetens genom att erbjuda våra konsumenter de mest innovativa, användbara och hållbara produkterna som kan stödja deras studier och projekt. 
Dessutom har vi åtagit oss att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

VI UPPFYLLER VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

  • Vår uppförandekod: HAMELINS mål är att säkerställa utveckling, motivation och effektivitet hos sina medarbetare genom utbildning och kompetensökning. År 2016 införde HAMELIN en uppförandekod för att fastställa viktiga riktlinjer för att främja en vänlig och samarbetande arbetsmiljö. HAMELIN mäter medarbetarnöjdet vart tredje år mot följande kriterier:   Etik Respekt Trovärdighet Stolthet Vänlighet.
  • Kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöcertifiering: Sedan juni 2016 har det integrerade ledningssystemet på 21 HAMELIN-arbetsplatser i Europa certifierats enligt ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Denna trippelcertifiering innebär att vi kan fortsätta att bygga på produktens kvalitet, kundförtroende och miljöprestanda, samt arbetsvillkoren för våra anställda.      

ATT MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

Vårt mål är att kontinuerligt se över våra produkter för att optimera vårt miljöavtryck med hjälp av ekodesign och miljömärkning.

  • Vårt L. E. D-program (ledande Eco Design): Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra produkter under hela livscykeln, från papperstillverkning och tillverkning av anteckningsböcker och dagböcker till transport och uttjänta.
OXFORD CO2 Allocation, Sustainability

Virginie Ori, Sustainable Development Director

"Vår ekodesignstrategi uppmuntrar oss att ställa grundläggande frågor som  “vad är livslängden på en anteckningsbok” och  “hur används den ."  Vårt hårda arbete innebär att 64 procent av våra produkter nu har en miljömärkning. " »
 CO2-utsläpp under anteckningsbokens livscykel.

  • Hållbart skogsbruk: Sedan 2003 har HAMELIN åtagit sig att ha en ansvarsfull anskaffningspolicy för råvaror, med användning av trä uteslutande från hållbart förvaltade skogar och Legal FSC® eller PEFCTMcertifierade timmer bolag. Dessa certifieringar är en obligatorisk förutsättning för våra pappers-och kartong leverantörer.
  • Ekomärkning: För flera år sedan gjorde HAMELIN ett starkt åtagande att införa en mer miljömässigt ansvarsfull strategi som omfattar hela produktens livscykel. År 2016 var OXFORD-anteckningsböckerna  de första i Frankrike och Europa som fick det nya EU-märket för pappersprodukter. Detta ger ett erkännande av vårt ständiga engagemang för att skydda miljön, vilket återspeglar våra antecknings boks användares önskemål.   

Certifieringsdatum för Hamlin-produkter

XFORD Sustainaiblity Dates of certifications for Hamelin products
  • HAMELIN kräver att dess pappersleverantörer ger miljögarantier i samband med minskning av vattenföroreningar (torsk, AOX, ntot, Ptot), luftföroreningar (SO2, NOx, CO2), avfall som deponeras och energiförbrukning.     
Vad är EU: s miljömärke?
Europeiska kommissionen introducerade EU: s miljömärke 1992 för att peka ut produkter och tjänster som är mer miljövänliga.  I 2014, en ny produktkategori skapades av kommissionen: pappersprodukter. Certifierad med  EU: s miljömärkning som garanterar minskad miljöpåverkan av pappersprodukter under hela livscykeln, från råmaterial till uttjänta ämnen. Detta åtagande omfattar bland annat användning av certifierat papper, minskad luft-och vattenförorening, minskning av pappersavfall och lägre energiförbrukning.  Ett växande antal Oxford-produkter har tilldelats märket sedan hösten 2016.  Detta gör att kunderna kan fatta mer informerade beslut om vilken inverkan de vill ha på miljön.

 

  • År 2015, HAMELIN anslöt sig till SOFEA (Sustainable Office European Association), en europeisk sammanslutning med säte i Bryssel, som sammanför intressenter som arbetar tillsammans för att skapa ett enkelt, trovärdigt europeiskt bedömningssystem för användare, tillverkare och Distributörer. http://www.sofea.EU/ 

SKAPA VÄRDE

För att skapa värde och vara nyskapande är det viktigt för HAMELIN och OXFORD att återspegla konsumenternas, kundernas och leverantörernas förväntningar och krav. Interna processer har införts för att förutse nya trender, få en förståelse för våra användare och utveckla banbrytande produkter.
För att minska slöseriet, onödig tid och onödiga kostnader har vi infört Lean Management-metodiken inom HAMELIN-koncernen.
Vi har också infört en lagstiftning för spårningssystem för att säkerställa efterlevnaden av lagen.    
Slutligen uppmuntrar vi våra leverantörer att följa de principer som anges i vår policy för hållbar försörjningskedja för att se till att ekonomiska kriterier och hållbarhetskrav beaktas i deras verksamhet.