Sekretesspolicy

Respekt för enskilda personers fri- och rättigheter och skyddet av deras personuppgifter är mycket viktigt för HAMELIN (HOLDHAM) Group och dess olika dotterbolag (”HAMELIN”).

Av transparensskäl har HAMELIN utarbetat denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) för användarna (”du”) av My-Oxford webbplats (”webbplatsen”).

Sekretesspolicyn kompletterar de allmänna användningsvillkoren för webbplatsen. Policyn syftar till att
1. beskriva HAMELINs åtaganden när det gäller skyddet av dina uppgifter,
2. Informera dig om dina rättigheter och
3. Ge information om den behandling som utförs på dina uppgifter

Kortfattad ordbok:

 • Personuppgifter: information som direkt eller indirekt identifierar en person, till exempel ett namn, en postadress eller e-postadress, ett fotografi, ett telefonnummer, ett bankkontonummer eller andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera en fysisk person;
 • Personuppgiftsbiträde: person eller organisation som fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter;
 • Behandling: varje åtgärd eller serie åtgärder som tillämpas på personuppgifter eller datauppsättningar, såsom insamling, bevarande, användning, strukturering osv.

I. HAMELINs åtaganden

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller databehandling?

HAMELIN åtar sig att hantera dina data lagenligt, rättvist och transparent och att uppdatera dem så regelbundet som möjligt.
För att säkerställa att man följer de olika kraven på dataskydd har HAMELIN utsett ett uppgiftsskyddsombud (”DPO”). Den senare kan kontaktas på följande adress: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller att bevara dina uppgifter?

HAMELIN åtar sig att endast spara dina uppgifter så länge som behövs för att uppnå ändamålen med behandlingen.

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller säkerheten för dina uppgifter?

HAMELIN informerar dig om att fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder har vidtagits, inklusive användning av utökade brandväggar och lösenord för att säkra åtkomst till dina personuppgifter.

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller överföringen av dina uppgifter?

Eftersom några av HAMELINs tjänsteleverantörer och dotterbolag är belägna utanför Europeiska unionen kan dina uppgifter komma att skickas till tredje land utanför EU. HAMELIN säkerställer att de lämpliga garantierna som föreskrivs i EU-reglerna genomförs.

Därför övervakar HAMELIN alla överföringar som görs till dess dotterbolag utanför Europeiska unionen med hjälp av Europeiska kommissionens standardiserade avtalsklausuler.

När det gäller överföringar till företagets tjänsteleverantörer och av dess tjänsteleverantörer säkerställer HAMELIN att de omfattas av lämpliga garantier, inklusive bindande företagsregler, Privacy Shield-certifieringen och Europeiska kommissionens standardiserade avtalsklausuler.

II. Dina rättigheter

 • Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande lagstiftning har du följande rättigheter:

 • Rätt att begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till dina personuppgifter;
 • Rätt att begära rättelse eller begränsning av de senare;
 • Rätt att återkalla ditt medgivande till behandling av dina uppgifter som du kan ha gett;
 • I förekommande fall, rätt att motsätta dig eller begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter;
 • Under vissa omständigheter, rätt till portabilitet för dina uppgifter.
 • Så utövar du dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att skriva till följande adress, corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com

III. Behandlingen av dina uppgifter

 • Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig är HOLDHAM, vars huvudkontor ligger på 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (”vi”).

Behandlingen av dina uppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bästa möjliga tjänster och inhämta statistik om besök på vår webbplats.

För att kunna ge dig tydlig information om behandlingen av dina uppgifter har vi skapat tabellen nedan.

 

Vilka uppgifter läser och samlar vi in? Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi läser:
‐Din webbläsarens språk
‐Din IP-adress
Vi behandlar denna information för att:
‐Förbättra din upplevelse på webbplatsen
‐Skapa förutsättningar för att webbplatsen ska kunna fungera,
Vi samlar in:
- Din IP-adress och din webbinformation.
- De uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret (dvs. din e-postadress, ditt namn och efternamn och din IP-adress).
Vi behandlar denna information för att:
- Inhämta teknisk och besöksrelaterad statistik,
- För att svara på dina förfrågningar,
- För att bekämpa skräppost
 • Vilka har tillgång till dina data?

Dina uppgifter tilldelas medlemmar av vår personal som är behöriga att behandla dem som en del av sina arbetsuppgifter, samt till våra tjänsteleverantörer som behöver dem för att driva eller förbättra webbplatstjänsterna.

Vi ser till att de senare ger de garantier som krävs för att skydda dina uppgifter.

Vi använder inte dina uppgifter för något annat ändamål och vi kommer inte att sälja dem vidare eller hyra ut dem till externa enheter.