Oxford Lernsysteme Forscherheft A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb

Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1574330660
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1574330660 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2301_1574330664
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1574330660 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2301_1574330664 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2302_1574330670
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1574330660 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2301_1574330664 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2302_1574330670 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2600_1586255835
Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1583237140 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1583237141 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1632505510 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1400_1632505511 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2500_1632538547 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2400_1633709863 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1100_1574330650 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_1300_1574330656 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2300_1574330660 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2301_1574330664 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2302_1574330670 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2600_1586255835 - Oxford Lernsysteme Forscherheft - A4 - Lineatur 4F - 16 Blatt - OPTIK PAPER® - Gelb - 100050097_2601_1586255842

Hilfslinien werden zum Verfassen von Texten im Sachkundeunterricht nicht mehr benötigt, die Lineatur 4F ermöglicht es den Kindern auch detailliertere Texte sicher zu Papier zu bringen. Das hochveredelte Papier (OPTIK PAPER®) erleichert das Schreiben und verhindert ein Durchscheinen der Wörter.

Produktdetails
 • Zwei Seiten für freies Gestalten und Versuchsbeschreibung
 • Symbole als Lernhilfe beim Verfassen der Texte
 • Lineatur 4F, Linien mit breitem Abstand gemäß Schreibentwicklung
 • Seidenglattes Papier (OPTIK PAPER®) ohne Durchscheinen der Tinte
 • Für ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild
Produktmerkmale
 • A4 Forscherheft, 16 Blatt
 • OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse
 • Lineatur 4, Linien mit breitem Abstand gemäß Schreib-entwicklung
 • Extra robuster, veredelter Umschlag für dauerhaft optimale Nutzung
 • Mit Löschblatt um überschüssige Tinte aufzunehmen
Eigenschaften
Papierfarbe : Weiß Maße (cm) : A4, 21x29,7
Farben : Gelb Bindung : geheftet
Cover : Laminiertes Softcover Lineatur : 4F
Lochung : - Artikelnummer : 100050097
EAN : 4006144951594