WETTELIJKE VERMELDINGEN

De My-Oxford webiste bevat hyperlinks naar andere websites geconfigureerd overeenkomstig HOLDHAM overeenkomst. Echter, daar HOLDHAM niet in staat is de inhoud van deze bezochte websites te verifiëren, kan zij hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren.  

Om u de best mogelijke browser-ervaring te bieden, heeft HAMELIN deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AGV") opgesteld, waarin u informatie aantreft over de content en het gebruik van de Website.

Door uzelf toegang te verschaffen tot en te browsen op (enig onderdeel van) de Website, verklaart u akkoord te gaan met de AGV. Het is van het grootste belang dat u het voorgaande volledig begrijpt en dat u, als u niet akkoord gaat met de AGV, onmiddellijk dient af te zien van browsen.

In aanvulling op de AGV hanteren wij een Privacybeleid en een Cookiebeleid, waarin op hoofdlijnen wordt geschetst hoe wij gebruik maken van Persoonsgegevens en Cookies. Wij adviseren u om die beleidsdocumenten door te lezen.

I. Juridische kennisgevingen

Website-uitgever:
HOLDHAM Joint-Stock Company
SIREN codenummer 552 132 961, met een aandelenkapitaal van € 2.800.000,=,
en met hoofdkantoor te 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, FRANKRIJK.
Tel.: +33 231 463 737

Publicatiemanager: Catherine BARTHE

Website-host: Eolas, 29 rue Servan, 38000 Grenoble, Frankrijk.

Website-ontwerper: Acti, 289 rue de Garibaldi, 69007 Lyon, Frankrijk.

II. Introductie tot de (diensten van de) Website

De Website biedt een scala aan informatie over de merken, catalogi, producten en diensten die HAMELIN-ondernemingen op de markt brengen, evenals ons laatste nieuws en onze evenementen.
In het bijzonder kunt u hier filmpjes zien en de persberichten en informatie die wij publiceren lezen en downloaden.

III. Aansprakelijkheid

Als gebruiker erkent u de risico's die inherent zijn aan het online browsen, daaronder begrepen het risico van besmetting van uw computerapparatuur met mogelijke virussen die op het internet rondgaan. Ook erkent u dat HAMELIN nimmer aansprakelijk kan worden gehouden voor verliezen, storingen of andere schade aan uw computerapparatuur, software, netwerkapparatuur, etc. doordat die risico's zich manifesteren.

HAMELIN spant zich in om de informatie op de Website zo regelmatig mogelijk te controleren en bij te werken. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie volledig en juist is en dat deze niet door derden is gewijzigd. Derhalve kan HAMELIN niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie op de Website.

HAMELIN adviseert u de op de Website gepubliceerde informatie te controleren en verzoekt u eventuele fouten of onjuistheden aan ons te melden, bij voorkeur via het contactformulier.

IV. Intellectuele eigendom

Alle functies op de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

  • De Websitefuncties

De logo's, teksten, gegevenssamenstellingen, grafische functies, pictogrammen, afbeeldingen, foto's, filmpjes, geluiden, muziek, software, catalogi en merken (de "Content") die op de Website worden getoond, alsmede de algehele opzet en presentatie van de Website zijn beschermd op grond van de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elk(e) gebruik, verveelvoudiging of nabootsing van (een gedeelte van) een of meer van die functies, anders dan in het kader van de onderstaande gebruikslicentie en zonder de voorafgaande, specifieke en uitdrukkelijke toestemming van HAMELIN vormt een overtreding van de wetgeving inzake intellectuele eigendom en vormt tevens piraterij of frauduleuze onttrekking van gegevens, op basis waarvan u civiel- en/of strafrechtelijk vervolgd kunt worden.

  • Gebruikslicentie

HAMELIN verleent u een licentie voor het niet-commerciële gebruik, binnen het kader van de presentatie van haar producten en daarmee samenhangende persberichten, van de Content die beschikbaar is in het "Pers"-gedeelte van de Website (de "Licentie"). De Licentie wordt u kosteloos verleend voor elk land ter wereld en voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten van HAMELIN en kan te allen tijde worden ingetrokken.

Licentienemer verbindt zich de Content op verantwoorde wijze te gebruiken en geen inbreuk te zullen maken op de rechten, of schade te zullen toebrengen aan het imago of de reputatie van HAMELIN, haar dochterondernemingen of een of meer van haar medewerkers. In het bijzonder verbindt Licentienemer zich om de Content niet in verband te brengen met die van een derde, om de volledigheid van de Content te respecteren en om het bestaan van de intellectuele eigendomsrechten van HAMELIN aan te geven door vermelding van ©HAMELIN.

  • Hypertext-links

HAMELIN behoudt zich het recht voor om verwijdering te verlangen van elke link naar de Website die daaraan schade kan toebrengen.

De Website kan ook hypertext-links bevatten naar andere internetsites. HAMELIN heeft geen zeggenschap over de juistheid of veiligheid van voornoemde internetsites en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de informatie of content op die websites.

V. Persoonsgegevens en browsergegevens

HAMELIN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website in overeenstemming met de huidige wetgeving en haar Privacybeleid.

De Website maakt ook gebruik van verschillende cookies; informatie over het gebruik daarvan en de mogelijkheden om daartegen bezwaar te maken vindt u in het Cookiebeleid.

Wij adviseren u deze twee documenten zorgvuldig door te lezen.

VI. Overige

HAMELIN behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze AGV te wijzigen.

Op deze AGV is Frans recht van toepassing. Alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van de toepassing of interpretatie van de AGV vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechter.

Contact 
Voor meer informatie of voor vragen met betrekking tot de AGV kunt u contact opnemen met HAMELIN via het contactformulier op de Website.