OXFORD scheidingsstroken 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks

OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1104_1686134567
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1104_1686134567 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2300_1686134563
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1104_1686134567 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2300_1686134563 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2302_1686134607
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1104_1686134567 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2300_1686134563 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2302_1686134607 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2303_1686134592
OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1200_1686130054 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1201_1686130063 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1700_1686130064 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2600_1686130077 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2301_1686130106 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2601_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2603_1686130086 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2604_1686130090 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1100_1686130484 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1102_1686130508 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1101_1686130505 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1103_1686134538 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_1104_1686134567 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2300_1686134563 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2302_1686134607 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2303_1686134592 - OXFORD scheidingsstroken - 240x105mm - onbedrukt - 2 gaats - assorti - pak 100 stuks - 100590080_2602_1686134585

Scheidingsstroken voor het maken van een onderverdeling in dossiers, ordners en ringbanden. Vervaardigd van 190g karton. Onbedrukt met 2-gaats ponsing. Afmeting 240x105mm.

Sterktes
  • Scheidingsstroken van stevig karton voor gebruik in ordners of ringbanden.
  • Handig en snel te gebruiken bij opbergen van documenten.
  • Blauwe Engel gecertificeerd.
Specificaties
  • Pak 100 stuks.
  • Onbedrukt.
  • 190g karton.
  • Formaat: 240x105mm.
  • 2 gaats.
Blauer Engel Logo
Overige kenmerken
Afmetingen (cm) : -, 24x10,5 Kleuren : Roze, groen, wit/lichtgrijs, blauw
Perforatie : 2 Hoofdbestanddeel Artikel : Papier
Type tabs : Neutraal Artikelcode : 100590080
EAN : 4006144072756